Referat styremøte 23. januar 2020

 

Til stede: Marit Engervik, Lars Østerøy, Edvard Hortemo, Halvor Nes (Håvard Uldahl)

 Forfall: Inger Lise Syversen, Jo van der Eynden, Anette Rasmussen, Kristoffer Eide.  

 Neste møte 27.2 kl 20.00. Dette blir et 17. mai møte. Egen innkalling kommer.

1/20  Konstituering av styret.

Styret og leder er valgt av årsmøtet. Styret vurderer øvrig organisering/fordeling av styreoppgaver som kasserer og sekretær.

 Denne saken utsettes til neste styremøte for å få flere styremedlemmer med i avklaringen.

 2/20  Oppfølging av årsmøtesak 8/19, ansvarlig for ulike oppgaver.

 Årsmøte valgte ikke ansvarlig for ulike aktiviteter i bygdelaget. Den jobben er det opp til syret å avklare. De aktivitetene vi må finne løsninger for er listet under. Styret må vurdere om det er ytterligere oppgaver som skal med i listen. Det er naturlig at vi også diskuterer opplegget for de ulike aktivitetene og hvordan styret ønsker å jobbe.

St. Hans

Vi gjentar opplegget fra i fjor med å være i Saltviga. Edvard tar ansvar for rigging og at vi har det vi trenger. Vi rigger bål og grill og sørger for å at arrangementet blir orientert om.

Dugnad/turstier

Vi ønsker at to-tre stykker lager en oversikt over oppgaver som vi må/bør gjøre og en plan for dette. Grendehuset trenger maling og vi satser på å gjøre dette arbeidet selv. Vi må ordne «hjørnet» i enden av fotballbanen. Vi bør ha dugnad før 17. mai.

Halvor tar ansvar for at det lages oversikt over det vi må gjøre og hva vi trenger.   

Turstier. Vi tar noe turer frem til neste møte og ser om det er behov for noen oppgraderinger noe sted. Lars tar ansvar for at vi har oversikt og hva vi evt trenger å gjøre. Vi sjekker kartet som ble laget og ser om vi ha «revitalisere» dette.

17.mai (også egen sak)

Utleie.

Ikke aktuelt å leie ut i en periode ettersom skolen har mye utstyr i grendehuset. De som vil leie som kan benytte rommet slik det står for skolen får tilgang.  Halvor sørger for å supplere kopper, glass mm på kjøkkenet. 

3/20  Avtale med skolen om fradeling av tomt.

På årsmøtet ble styret gitt mandat til å fremforhandle avtale med justøy skole om å avstå tomt til et nytt skolebygg. Det foreligger foreløpig ikke mye ny informasjon. Styret diskuterer saken og videre arbeid. 

Bygdelaget tar dette arbeidet videre så fort skolen har behov for det. Det skal lages avtale i tråd med årsmøtevedtak. Halvor avklarer med rektor/byggekomite.  Litt dialog om løsninger i møtet. Tas videre i neste styremøte. 

4/20  17. mai

Det er behov for å finne en løsning for gjennomføring av 17. mai på Justøya. 4H har ikke lenger mulighet til å ta ansvaret for 17. mai feiringen alene, men er interessert i å delta.  Vi avklarer løsning for gjennomføring av 17.mai og forslag til fordeling av oppgaver mellom bygdelaget, 4H og evt andre. 

 Bygdelaget er opptatt av at det blir et godt 17. mai arrangement slik det har vært i en årrekke. Styret oppfatter at 4H ikke er aktuelle for noen del av arrangementet. Styret tar derfor ansvar for at 17 mai blir arrangert. Vi ønsker å engasjere ungdommene som ønsker det å for eksempel stå for kiosken eller andre deler av arrangementet.  Lars og Edvard lufter dette og sjekker om det er aktuelt. 

Neste styremøte blir et 17. mai komite møte. Vi avtaler alt som skal til og hvem som gjør hva.  De som ønsker å gjøre en jobb eller har innspill inviteres til møtet. Vi sender invitasjon på Facebook.  

5/20  Oppdatering av avtale med Justøy skole

Det er behov for gjennomgang og oppdatering av avtalen med skolen. Vi går gjennom og avklarer hvordan vi jobber videre med dette. 

Gjennomgang av dette på styremøtet etter 17. mai møte.

6/20    Eventuelt

Hjemmeside.

Håvard var innom for å orientere litt om hjemmesiden.

Han kan være behjelpelig med å holde siden oppdatert. Det er en del generell info og mulighet for å sette seg inn i hva som skjer på Justøya. Vi ønsker å fortsette med hjemmesiden og linke til denne på Facebook. Styret sørger for at Håvard får info som skal legges på hjemmesiden

Referat fra 2016

Referat fra styremøte i bygdelaget 6. oktober 2015
Til stede: Rikke, Håvard, Sverre, Knut, Bjørn Åge og Odd
Forfall: Silje

1. Aktiviteter resten av 2015
Sirkeltrening og yoga (Justøytrimmen hver tirsdag) i samarbeid med Kai.
Månedlig aktivitetsdag med fyr i grillhytta første søndag i måneden.
Ølsmaking 28. november.
Juletretenning i Brekkestø 29. november.
2. Samarbeid med Brekkestø Vel
Styret er positive til samarbeid med Brekkestø Vel. Felles påvirkning i viktige saker gir bedre
påvirkning. Odd følger opp.
3. Båtplasser
Styret ønsker ikke å bruke resurser på tilrettelegging av båtplasser. I denne omgang vil styret
arbeide for bedre informasjon om båtramper for båtutsetting. Aktuelle plasser er Sundet (under
Justøybroa), Skuggeviga, Verven, Bergstø og Tingsaker.
4. Turstiprosjektet
Bjørn Åge har utført et omfattende arbeid med å fotografere og koordinatbestemme 52 steder
der vi har satt opp turstiskilt. Vi er blitt lovet et tilskudd på kr 25 000 for oppdraget.
5. Vedlikehold Grendehuset
Sceneteppe er fortsatt ikke bestilt, men Rikke skal følge opp dette. Rikke avklarer med skolen om
behov for å sette ut musefeller. Vi er for øvrig ikke kjent med andre behov for vedlikehold av
Grendehuset.
6. Tilkopling vann og kloakk Grendehuset
Styret er positive til å delta i en investering for påkobling offentlig vann og kloakk. Vi purrer på
en avklaring.
7. Bredbånd
Bjørn Åge følger opp behovet for å bedre bredbåndsdekningen på Justøy.
8. Fotballbanen
Det er behov for å oppgradere fotballbanen. Knut tar kontakt med skolen for å avklare om hva vi
bør gjøre. Det kan være aktuelt å oppgradere underlaget og å legge ferdigplen.

Referat fra 2014

Referat fra styremøte i bygdelaget 8. oktober 2014

Til stede: Rikke, Knut, Bjørn Åge og Odd
Forfall: Silje, Sverre og Håvard

1. Turstier på Justøya inkl. merking og kjøp av flere skilt
Det er nå satt opp 80 skilt, men fortsatt behov for noen flere. Odd følger opp.
2. Søknad om tilskudd til turstiene
Bjørn Åge har vært i et møte med kommunen om turstier. Det ble der orientert om mulighet for
tilskudd. Odd sender søknad.
3. Innspill til kommuneplanen
Foreløpig lanserer vi oppgradering av tursti fra Saltvig til Danemyr. Andre traséer lanseres etter
hvert som nødvendige avtaler med berørte grunneiere er på plass.
4. Kunstprosjekt tilknyttet turstier
Rikke tar kontakt med kunstnere for å avtale om utplassering av kunst langs våre turstier.
5. Aktiviteter høsten 2014 og vinteren 2015
Sirkeltrening og yoga (Justøytrimmen hver tirsdag) i samarbeid med Kai er kommet godt i gang.
Månedlig aktivitetsdag med fyr i grillhytta er også kommet i gang.
6. Utleie til kristne møter
Det har kommet en forespørsel om å arrangere kristne møter på fredagskveldene. Rikke svarer
positivt på forespørselen, men på vilkår at det betales vanlig leie på kr 500 pr kveld og at det ikke
kolliderer med andre arrangement.

Neste styremøte onsdag 26. november kl 19:30

Klage på vedtak

Klage på vedtak om reguleringsplan for Mæbø, Lillesand

Justøy Bygdelag
v/ Odd Steindal
Hammervold 12
4780 Brekkestø

Til Fylkesmannen i Aust-Agder

Klage på vedtak om reguleringsplan for Mæbø, Lillesand
Justøy Bygdelag påklager med dette bystyrets vedtak datert 05.12.12 i sak 153/12 –
detaljregulering Mæbø. Vi mener vedtaket blant annet må oppheves fordi det legges
opp til en utbyggingstid i strid med plan- og bygningsloven.
Justøy Bygdelag er en velforening for alle innbyggere på Justøya, og de fleste
husstander er medlemmer. Bygdelaget er også eier av Justøy skole og Justøy
Grendehus. Skolen er fortsatt i aktiv drift, men drives nå som privatskole, og brukes
som nærskole for innbyggerne i fra 1. til 7. klasse.
Et stort flertall av øyas befolkning mener at en utbygging med 47 nye hus på Mæbø
er av et slikt omfang at det vil ha store konsekvenser, ikke bare for nærmiljøet på
Mæbø, men for hele øya og alle som har et forhold til den. Vi vil i denne
sammenheng også vise til de mange innsigelsene som er kommet til planforslaget.
Særlig bør en underskriftkampanje med 109 underskrifter og bygdelagets egen
uttalelse datert 05.09.11 vektlegges. Begge uttalelsene er tydelige på at antall boliger
må reduseres betydelig.
I fylkesmannens høringsuttalelse til reguleringsplanen, datert 21.11.11, påpekes det
at planforslaget strider mot rikspolitiske retningslinjer, og at "det ikke er hjemmel i
lovverket for å vedta en utbygging over 20 år som en del av
reguleringsbestemmelsene". Med "lovverket" her menes plan- og bygningsloven,
som etter siste endring har en grense på 5 år. Årsaken til begrensningen i
utbyggingstid er at en ønsker å ivareta en mer dynamisk og miljøtilpasset
planprosess over tid, blant annet av hensyn til omkringliggende bomiljø. I denne
konkrete saken er det ikke tatt noe hensyn til omkringliggende bomiljø.
Kommuneadministrasjonens forslag til justering av planen for å unngå lovstridighet,
er da å legge 20 års utbyggingstid inn som premiss i utbyggingsavtalen med
utbyggerne. Dette er kanskje lovlig, men samtidig klart en måte å omgå
lovbestemmelsen om maksimalt 5 år utbyggingstid i PBL, og er derfor i strid med
lovens intensjon.
Kommuneplanen fra 2006 står det i forbindelse med Justøya:
“Dersom en skal tilrettelegge for nye boliger, bør disse ligge langs vegen nært opp til
skolen, slik at det kan være realistisk å kreve gang- og sykkelvei ved utbygging. Det
bør i den forbindelse legges opp til boligfelt på 10 – 20 enheter.”
Dette var gjeldende kommuneplan da reguleringsplanen for Mæbø ble utarbeidet og
lagt ut på høring. Med andre ord var reguleringsforslaget i strid med gjeldende

kommuneplan da forslaget ble behandlet i planutvalget første gang. Uttalelse fra
Justøy Bygdelag, datert 05.09.11, baserte seg altså på at planforslaget på
høringstidspunktet var i strid med gjeldende kommuneplan. Det neste som skjer er
imidlertid at kommuneplanen endres, mens Mæbøplanen er ute på høring. I den nye
kommuneplanen, som ble vedtatt 11.10.11, er plutselig føringene om begrenset
utbyggingstakt på øya, og passusen om boligfelt på 10-20 boenheter tatt bort, og
uten at dette har vært ute på en særskilt høring.
Vi vil på nytt også understreke at innbyggerne på Justøya er skeptiske til endring av
det visuelle inntrykket som et stort, nytt byggefelt vil gi. I tillegg vil gjennomføring av
planen også føre til en betydelig trafikkøkning og et økt press på arealer til
båtplasser, bading og rekreasjon.
Det eneste offentlige friarealet på Mæbø er Saltvika med sine knapt 20 meter
sandstrand. Atkomsten vil bli sterkt berørt av den foreslåtte utbyggingen og dette er
en mye brukt turvei (ikke minst for skoleklasser etc.). Vi er spent på hvordan en
utbygging planlegges for å ta mest mulig hensyn til denne ferdselen, særlig med
tanke på en utbygging som vil påvirke ferdselen her i flere år. Må vi påregne at vi
utsettes for en øket risiko dersom vi ønsker å bevege oss mot Saltvika de nærmeste
20 årene?
Vi har også noen ubesvarte spørsmål om hvor sprengningsmasse som eventuelt ikke
kan brukes i området skal deponeres. Eller hvor stort blir transportbehovet til og fra
utbyggingsområdet i perioden? Vi ber om at det utarbeides en konsekvensutredning
før en eventuell utbygging kan starte opp.

For Justøy Bygdelag den 12. desember 2012

Odd Steindal
leder

Brev til kommunen.

 Til Lillesand bystyre

Uttalelse til reguleringsforslag for Mæbø
Justøy bygdelag arrangerte et åpent møte med massiv oppslutning 12. november i
år. Eneste sak til behandling var oppfølging av forslaget til reguleringsplan på Mæbø
som medfører etter forholdene en svært stor utbygging med 47 nye boliger.
Et stort flertall av øyas befolkning mener at en utbygging av et slikt omfang vil ha
store konsekvenser, ikke bare for nærmiljøet på Mæbø, men for hele øya og alle som
har et forhold til den. Vi vil i denne sammenheng også vise til de mange innsigelsene
som er kommet til planforslaget. Særlig bør en underskriftkampanje med 109
underskrifter og bygdelagets egen uttalelse datert 05.09.11 vektlegges. Begge
uttalelsene er tydelige på at antall boliger må reduseres betydelig.
I fylkesmannens høringsuttalelse til reguleringsplanen, datert 21.11.11, påpekes det
at planforslaget strider mot rikspolitiske retningslinjer, og at "det ikke er hjemmel i
lovverket for å vedta en utbygging over 20 år som en del av
reguleringsbestemmelsene". Med "lovverket" her menes plan- og bygningsloven,
som etter siste endring har en grense på 5 år. Årsaken til begrensningen i
utbyggingstid er at en ønsker å ivareta en mer dynamisk og miljøtilpasset
planprosess over tid, blant annet av hensyn til omkringliggende bomiljø.
Kommuneadministrasjonens forslag til justering av planen for å unngå lovstridighet,
er da å legge 20 års utbyggingstid inn som premiss i utbyggingsavtalen med
utbyggerne. Dette er kanskje lovlig, men samtidig klart en måte å omgå
lovbestemmelsen om maksimalt 5 år utbyggingstid i PBL, og er derfor i strid med
lovens intensjon.
Innbyggerne på Justøya er også skeptisk til endring av det visuelle inntrykket som et
stort, nytt byggefelt vil gi. Gjennomføring av planen vil også føre til en betydelig
trafikkøkning og økt press på arealer til båtplasser, bading og rekreasjon. Det eneste
offentlige friarealet på Mæbø er Saltvika, med sine knapt 20 meter sandstrand.
Vi ber om at bystyret avviser det foreliggende utbyggingsforslaget. Det eneste
akseptable er at omfanget av den foreslåtte utbyggingen reduseres vesentlig.

For Justøy Bygdelag den 12. november 2012

Odd Steindal
leder

Del denne siden