Årsmelding 2018

 Styret i Justøy Bygdelag har i 2018 bestått av:

 Halvor Nes, leder                Jan Andreas Holm, vara

Knut Reiersen                      Jo van der Eynden, vara

Marit Engervik

Håvard Uldal

Edvard Hortemo

Rune Thorsen                          

 Årsmøtet for 2018 ble avholdt 28. februar 2018. Gjennom året ble det avholdt tre styremøter.

 Det har gjennom året vært jobbet med å få etablert ny ballbane med mer. Prosjektet ble tatt med i Lillesand kommunes budsjett for 2019. Etter dette ble detaljert planlegging satt i gang, samt avklaringer om søknad om spillemdler mm.

 St. Hans-feiring på Ronsholmen ble arrangert på tradisjonelt vis. I 2018 har Grendehuset jevnlig vært utlånt og utleid til forskjellige formål.  

Det har vært utført enkelt vedlikehld av mering og skilting av turstiene. Bygdelaget får fortsatt mange positive tilbakemeldinger på de merkede turstiene fra øyboere, turister og andre.  

Facebooksiden har jevn aktivitet med informasjon om store og små arrangementer på Justøya gjennom året. Bygdelaget har også sin egen hjemmeside www.justoybygdelag.com. Her finnes informasjon om øya inkludert mye artig lokalhistorie. 

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 73 422,-. Ved årets slutt hadde vi et innskudd i banken på kr 115 916. Bygdelaget hadde 61 betalende husstander og 10 enkeltmedlemmer i 2018.

Årsmelding 2017

Styret i Bygdelaget har i 2017 bestått av:

Odd Steindal (Leder og Kasserer) - Bjørn Åge Bakken (Sekretær) - Knut Reiersen - Sverre Thomassen - Håvard Uldahl -  Arne Edvard Hortemo.

Varavalgte: Rune Thorsen - Jo Van Der Eynden og Jan Andreas Holm.

Årsmøtet 2017 ble avholdt |6. februar 2017. Gjennom året ble det avholdt tre styremøter.

Våren 2017 ble det avholdt et folkemøte på grendehuset i regi av bygdelaget om boplikt i LIllesand.

St.Hans-feiringen på Ronsholmen ble arrangert på tradisjonelt vis.

I 2017 har grendehuset jevnlig vært utlånt og utleid til forskjellig formål.

Arbeidet med turstiene har fortsatt i 2017. De fleste stier er merket og skiltet. Bygdelaget får mange positive tilbakemeldinger på de merkede turstiene fra øyboere, turister og andre.

Vi har fortsatt Facebooksiden som gjennom året informerer om store og små arrangementer på Justøya. Bygdelaget har også sin egen hjemmeside www.justoybygdelag.com. Her finnes informasdjon om øya inkludert mye artig lokalhistorie.

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr.190.591 Ved årets slutt hadde vi et innskudd i banken på kr.42 494. Årsaken til underskuddet er at bygdelaget hasr bidradd med kr. 221 300 for å få lagt inn kommunalt vann og avløp til grendehuset og skolen. Bygdelaget hadde 65 betalende husstander i 2017.

 

 

Årsmelding 2016

 

Styret i Justøy Bygdelag har i 2016 bestått av:

Odd Steindal, leder og kasserer

Silje Juberg, sekretær

Knut Reiersen

Sverre Thomassen

Håvard Uldahl

Bjørn Åge Bakken

Varavalgte:

Edvard Hortemo

Rune Thorsen

Britha Andenæs

 

Årsmøtet ble avholdt 18 februar 2016. Gjennom året ble det avholdt fire styremøter.

Vi har fortsatt Facebooksiden som gjennom hele året informerer om store og små arrangementer på Justøya. Bygdelaget har også sin egen hjemmeside www.justoybygdelag.com Her finnes informasjon om øya inkludert mye artig lokalhistorie.

Det ble ingen St.Hansfeiring på Ronsholmen i 2016, på grunn av dårlig vær og mye nedbør måtte arrangementet avlyses. Bålet ble derfor stående intil noen brant det to uker senere.

I 2016 har Grendehuset jevnlig vært utleid til forskjellige formål. Fra høsten 2014 har det også vært ukentlig trening og yoga.

Arbeifet med turstiene har fortsatt i 2016. De fleste stier er nå merket og skiltet. Bygdelaget får fortsatt mange positive tilbakemeldingher på de merkede turstiene fra øyboere, turister og andre.

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 48.929. Ved årets slutt hadde vi et innskudd i banken på kr. 233 085.

Årsmelding 2013

Styret har i 2013 bestått av: 

Odd Steindal. leder og kasserer. Silje Juberg, sekretær og styremedlemene Knut Reiersen, Rikke Karlsen, Sverre Thomassen og Håvard Uldal. 

Varavalgte: Bjørn Åge Bakken, Birtha Andenæs, Aina Nyhus.

Årsmøte ble avholdt 13.02.2013. I tillegg er det avholdt tre styremøter, og det er behandlet 18 saker. Det styret har arbeidet mest med er drift og oppgradering av Grendehuset. I tillegg er det lagt ned mye arbeid med turstikartet. Bygdelaget har og tatt initiativ til at det nå er åpnet opp adkomst mellom Maurviga og Hammervold.

Facebooksiden har gjennom hele året informert om store og små arrangementer på Justøya, og har også vært forum for diskusjon av aktuelle Justøysaker.

2013 startet med flott skøyteis på Kilen. Gjennom Bygdelagets Facebookside mobiliserte vi flere ganger til fine skøytedager med mange store og små skøyteløpere, fyr i bålpanna og kos på isen. Den fineste søndagen var nær 50 skøytentusiaster på isen.

I 2013 har vi desverre ikke klart å videreføre de populære søndagstreffene vi startet opp i 2010. Nå er vi i et nytt år, og håper å få dette i gang igjen i løpet av vinteren eller våren.

St.Hans-feiring på Ronsholmen ble det også i 2013. Værgudene var ikke på vår side denne gangen, men det la ikke noen demper på stemningen blandt de mange som møtte opp. Dette ble nok en gang et populært og vellykket arrangement. En takk til komiteen for et flott arrangement.

Mæbøplanen.   Den 4. september ble det att en endelig avgjørelse i Bystyret vedrørende utbyggingen på Mæbø, den såkalte Mæbøplanen. Mange Justøyboere hadde møtt opp til bystyre møtet denne dagen for å følge saken. Skuffelsen var stor blant de fremmøtte da Bystyret valgte å vedta Mæbøplanen. Saken er deretter oversendt Fylkesmannen for klagebehandling, og vi venter fortsatt spent på en avgjørelse derfra om det de neste årene skal bygges 47 boliger i dette området. (En del skriv om Mæbøplanen kan sees på siden for Møtereferat. Red. anmerkning.)

 Driftsoverskuddet i 2013 var på 12 067 kr. og kapitalen pr.21.12.13 var på kr. 114 150. 53 husstander ern å registret som medlemmer, og dette er en økning på 10 fra året før. DEn største utgiften i 2013 var rehabilitering av varmeanlegget på Grendehuset.

Årsmelding 2012

Justøy Bygdelag
Årsmelding 2012
Styret i Justøy Bygdelag har i 2012 bestått av
Odd Steindal, leder og kasserer Bjørn Åge Bakken, vara
Silje Juberg, sekretær Britha Andenæs, vara
Knut Reiersen Aina Nyhus, vara
Rikke Karlsen
Sverre Thomassen
Håvard Uldal
Årsmøtet for 2012 ble avholdt 15.02.12. Høsten 2012 ble det arrangert et
åpnet møte om reguleringsplan for Mæbø. I tillegg er det avholdt tre
styremøter og det er behandlet 12 saker.
De store sakene i 2012 har vært arbeidet med turkart for Justøya, dugnad
rundt Grendehuset og oppfølging av reguleringsplan på Mæbø.
Det har vært ei egen gruppe som har arbeid med turkart, og arbeidet med
selve kartet er snart på plass. Styret ønsker i 2013 å prioritere rydding og
merking av aktuelle turstier.
Styret har arrangert to dugnader våren 2012. Terrassen foran
Grendehuset er utbedret og gjerde mot nabo er forlenget og sluttført.
I forbindelse med kommunens behandling av reguleringsplan for Mæbø,
har Justøy Bygdelag engasjert seg aktivt. Planen ble til slutt vedtatt, men
Justøy Bygdelag med flere har påklagd vedtaket. Derfor er ingenting
endelig avgjort ennå.
Våren 2012 har Bygdelaget fortsatt de hyggelige familiesøndagene som
ble startet opp i 2010. Oppmøtet har vært jevnt godt de søndagene det er
blitt arrangert, og store og små har kost seg på det fine uteområdet rundt
Grendehuset og skolen. Rikke Karlsen har vært primus motor for
søndagstreffene, og har sørget for fyr i bålhytta og påminnelse om
arrangementet på bygdelagets Facebookside. Denne siden ble opprettet i
slutten av 2010, og har i hele 2012 oppdatert oss om arrangementer av
interesse på Justøya.
St hans feiring på Ronsholmen er igjen blitt en tradisjon! Tusen takk til
Rita og de andre i komiteen! Tross planlegging og flott invitasjon, la været
i 2012 en demper på arrangementet. Vi satser friskt i 2013 og håper på
sol og sommervær!
Driftsoverskudd i 2012 var kr 54 994,25, og kapitalen pr 31.12.12 var på
kr 102 038,39. 53 husstander er registrert som medlemmer.

Del denne siden